Katedra za farmakologiju, Yong Loo Lin, Medicinski fakultet Nacionalnog Univerziteta u Singapuru, Singapur

Rezultati istraživanja : Ova studija je pokazala da timokinon, aktivni sastojak Nigellae sativae, neutralizuje i zaustavlja procese koji imaju ključnu ulogu u širenju i opstanku tumora. Na taj način deluje antikancerogeno i sprečava dalji tumorski rast.

Konstitutivna aktivacija transduktornog signala i aktivatora  transkripcijskog 3 ( STAT3 ) puta često se sreće u nekoliko humanih karcinoma, uključujući multipli mijelom. Iz toga se zaključuje da agenti koji vrše supresiju STAT3 fosforilacije imaju potencijal u lečenju multiplog mijeloma. U ovom radu je ispitivan timokinon, glavna komponenta Nigelle sative, koji moduliše STAT3 signalni put u ćelija multiplog mijeloma. Ispitivan je efekat timokinona na oba konstitutiva i IL – 6 indukovanu STAT3 aktivaciju, povezanu sa protein kinazom, STAT3 – regulisane genske produkte uključene u proliferaciju, opstanak i angiogenezu u ćelijama miltiplog mijeloma.

Otkriveno je da je timokinon inhibirao oba konstituenta i IL – 6 – inducibilnu STAT3 fosforilaciju koja korelira sa inhibicijom c – Src i aktivacijom JAK2. Otkrili smo da timokinon može indukovati ekspresiju Src homolog – fosfataze 2 koja je u korelaciji sa suzbijanjem aktivacije. Timokinon takođe smanjuje ekspresiju STAT3 regulisanih genskih proizvoda kao što su ciklin D1, Bcl – 2, Bcl – xL, Mcl – 1 i vaskularnog endotelnog faktora rasta. Konačno, timokinon indukuje akumulaciju ćelija u pod – G1 fazi, inhibira proliferaciju i indukuje apoptozu . Timokinon takođe značajno potencira apoptotične efekte talidomida i bortezomiba u ćelijama multiplog mijeloma.

Naša studija je identifikovala STAT3 signalizaciju kao metu timokinona i time podigao svoj potencijal primene u prevenciji i lečenju multiplog mijeloma i drugih vrsta raka.

Rezultati : timokinon inhibira konstitutivnu STAT3 fosforilaciju u ćelijama multiplog mijeloma.Timokinon iscrpljuje nuklearni pul STAT3 u MM ćelijama. TK inhibira inducibilnu STAT3 fosforilaciju u MM ćelijama. TK inhibira IL – 6 inducibilnu Akt fosforilaciju u MM ćelijama. TK suprimira IL – 6 indukovanu STAT3 – zavisnu od transportera ekspresiju gena. TK potiskuje konstitutivna aktiviranja c – Src i JAK 2. Tirozin fosfataze su uključene u TK – indukovanu inhibiciju aktivacije STAT3. TK izaziva ekspresiju SH PTP2 u MM ćelijama.TK down – regulacijom reguliše ekspresiju D1, Bcl – 2, Bcl – xL, Mcl – 1 i VEGF. TK je potentan inhibitor proliferacije MM ćelija. TK izaziva akumulaciju ćelija u sub – G1 fazi ćelijskog ciklusa. TK aktivira kaspazu – 3. Preko ekspresije konstitutivno aktivnog STAT3 dovodi do TK indukovane apoptoze. TK potencira apoptotične efekte talidomida i bortezomib MM ćelijama.

Izvor: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2990154/?tool=pmcentrez
Naziv istraživanja: Thymoquinone inhibits proliferation, induces apoptosis and chemosensitizes human multiple myeloma cells through suppression of signal transducer and activator of transcription 3 activation pathway