Odeljenje ćelijskih i molekularnih istraživanja, Odeljenje radiološke onkologije, Nacionalni kancer centar Singapur, Singapur

Rezultat istraživanja : Dejstvo timokinona je ispitivano na normalnim ljudskim i ćelijama neuroblastoma ( tumor mozga ). Dokazana je povećana osetljivost ćelija tumora na timokinon. Sprečava dalji rast tumora i dovodi do njegovog smanjenja toksično delujući na tumorske ćelije. Izaziva ćelijsku smrt tako što oštećuje samu DNK ćelija neuroblastoma. Zaključeno je da se potencijalno može koristiti u hemioterapiji tumora mozga.

Citotoksični efekat timokinona, komponente Nigelle sative, testiran je na humanim ćelijama glioblastoma i normalnim ćelijama. Israživanja su pokazala da su ćelije glioblastoma mnogo osetljivije na antiproliferativni efekat timokinona od normalnih ćelija. Timokinon uzrokuje DNK oštećenja, zaustavljanje ćeliskog ciklusa i I apoptozu u glioblastoma ćelijama. Takođe je proučavano i ubrzavajuće dejstvo timokinona na skraćivanje telomera inhibicijom aktivnosti telomeraze. Pored ovih,ispitivana je i uloga DNK – PKcs na timokinon posredovanu promenu u dužini telomere. Telomere u ćelijama glioblastoma sa DNK – PK cs su osetljivije na efekte timokinona nego ćelije sa deficitom DNK – PKcs.

Naši rezultati ukazuju da timokinon izaziva oštećenje DNK, skraćivanje telomera inhibicijom telomeraze i smrt u ćelijama glioblastoma. Utvrđeno je da skraćenje telomere zavisi od statusa DNK- PKcs. Zaključno, ovi podaci ukazuju na to da timokinon može biti koristan kao potencijalni hemioterapeutski agent u terapiji tumora mozga.

Izvor: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2920825/?tool=pmcentrez
Naziv istraživanja: Thymoquinone Induces Telomere Shortening, DNA Damage and Apoptosis in Human Glioblastoma Cells