Organska hrana je hrana proizvedena po principima organske poljoprivrede, bez korišćenja savremenih veštačkih dodataka kao npr. pesticida i hemijskih đubriva, ne sadrži genetski modifikovane organizme i nije tretirana zračenjem, industrijskim rastvaračima ili hemijskim prehrambenim aditivima.

Ona obezbeđuje proizvodima veću nutritivnu vrednost od one proizvedene konvencionalnom proizvodnjom. Istraživanja u Nemačkoj su pokazala da organski proizvodi imaju znatno viši sadržaj oligominerala i to posebno kalijuma i gvožđa, a takođe i viši nivo magnezijuma, fosfora i vitamina C. Do sličnih rezultata se došlo se i u Americi gde je utvrđeno da ovi proizvodi imaju 63 % više kalijuma, 73 % više gvožđa i 125 % više kalcijuma nego proizvodi dobijeni konvencionalnom poljoprivredom.

Organska proizvodnja je, za razliku od privatnog povrtarstva, regulisana zakonom. Potrebno je da proizvođači hrane obave posebnu ekološku sertifikaciju za ekološku proizvodnju kako bi svoje proizvode plasirali kao „ organske “. Organska hrana je hrana proizvedena  na način koji je usklađen sa standardima koji su propisani na državnom ili međunarodnom nivou.

Kod nas, Predlogom zakona o organskoj poljoprivredi i organskim proizvodima, sertifikovan organski proizvod se obeležava oznakom “ organski proizvod “, kodom ovlašćene organizacije i nacionalnim znakom. Izgled oznake i nacionalnog znaka propisuje ministar.

Organska hrana može biti ili sveža ili prerađena, zavisno od metoda proizvodnje.

Kriterijumi koje organska hrana mora da ispuni

Da bi se neka namirnica smatrala organskom hranom, ona  mora biti odgajena  uz poštovanje sledećih pravila :

  • Ne smeju se koristiti pesticidi, herbicidi i slična sredstva
  • Na njivi na kojoj se uzgaja ekološka hrana ne smeju se koristiti hemijska sredstva najmanje tri protekle godine
  • Ta njiva mora biti i jasno odeljena da biljke u njoj ne bi dolazile u dodir sa hemikalijama sa susednih njiva
  • Zabranjen je genetski inženjering – sve mora biti u skladu sa prirodom
  • Problemi sa štetočinama rešavaju se prirodnim putem – postavljanjem zamki i mamaca, korišćenjem životinjskih vrsta koje su prirodni neprijatelji konkretnih štetočina

Kada je reč o ekološkoj hrani životinjskog porekla, pravila su sledeća: u ishrani životinja ne smeju se koristiti hormoni koji veštački pospešuju rast, kao ni bilo kakvi lekovi i druga veštačka sredstva.

Efekti konzumiranja organske hrane

Konzumiranjem organske hrane, nivo toksina u organizmu se smanjuje. U klasičnoj poljoprivrednoj proizvodnji, previše je toksina u vidu pesticida i raznih metala koji povoljno utiču na trajnost namirnice, ali svakako nepovoljno na sveukupno zdravlje. Neki od njih povećavaju rizik od raznih bolesti – nervnih oboljenja, kancera… Namirnice proizvedene na ekološki način sadrže mnogo viši nivo hranljivih sastojaka kao što su proteini, minerali, vitamini.

U jednom naučnom projektu stručnjaci su se pozabavili konkretnim prednostima ekološke u odnosu na neekološku hranu. Dobijeni rezultati su : ekološka hrana sadrži 27 % više vitamina C, 73% više gvožđa, 29 % više magnezijuma, 63 % više kalijuma i 125 % više kalcijuma.

Prednosti vezane za prirodnu sredinu

  • Farme organske hrane ne ispuštaju sintetičke pesticide u okolinu, od kojih su neki opasni za okolnu floru i faunu
  • Farme organske hrane ne narušavaju postojeće različite ekosisteme i biljni i životinjski svet u njima
  • Pri proračunu prinosa u odnosu na jedinicu obradive površine ili po jedinici proizvoda dolazi se do zaključka da je manja količina energije potrebna pri njihovoj proizvodnji. Takodje je i manja količina otpada nastalog pri uzgajanju.

Prema nekim studijama smanjenje prinosa od 20% uslovljeno uzgajanjem organske hrane, omogućuje i 50% manju upotrebu veštačkog đubriva i oko 97 % manju upotrebu pesticida. Ova letina je prema istom izvoru bila mnogo boljeg  kvaliteta i duže održava svežom.